Nemcsak állam-, létforma is a királyság

2009. június 4. 18:24 Bethlenfalvy Gábor

A magyar nemzetnek király kell, a köztársaság közjogi tákolmánya több mint ingatag. A váltáshoz először is az lenne szükséges, hogy az emberek gondolkodásában következzen be fordulat. Pártalapítás, népszavazás szóba sem jöhet. A hazai monarchista mozgalomról Pánczél Hegedűs János nyilatkozik.

Korábbi - az Igen folyóirat környéki - ismeretségünkre való tekintettel tegeződős interjú készült.

- Jól fogalmazok, ha azt mondom, hogy te működteted a hazai „monarchista mozgalom" blogját ?

- A megfogalmazás végül is korrekt, de nem teljes. A magyarországi monarchizmusnak van egy portálja is, a Regnum! , emellett van egy olyan folyóirat is, a Miles Christi, amely a hagyományhű katolicizmus mellett - tudomásom szerint itthon elsőként - nyíltan felvállalta a „királyságpártiságot", tehát a monarchizmust is. Mindegyik médium mögött én vagyok; a Miles Christinek a főszerkesztője, a Regnum!-nak az alapító-tulajdonosa, a blognak pedig a kvázi-főszerkesztője vagy micsodája.

- Becslésed szerint hányan tartoznak ma ehhez a mozgalomhoz? Azaz körülbelül hány elkötelezett monarchista van ma Magyarországon?

- Fogalmam sincsen, hogy hány elkötelezett magyar monarchista van, és mondjuk hány látens, vagy éppen szunnyadó, nem aktív. Azt tudom, hogy az előbb említett kiadványokhoz kötődően van egy kis csoport, amelynek a tagjai írnak, videót készítenek, webet programoznak, kiadványt terjesztenek, matricát ragasztanak, vagy éppen egy másik monarchista alapállású blogot szerkesztenek. A Regnum! indulása után az első öt nap alatt húsz segítő jelentkezett az ország minden tájáról, sőt határon túlról is, akkor amikor még senki sem ismerte a portált gyakorlatilag. Hogy ezeket hányan olvassák, hányan adják tovább, az más kérdés. De a magam részéről nem annyira a mennyiségben, hanem a minőségben bízom, és arra is törekszem.

- Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával valami olyasmit mondtam neked, hogy ha népszavazáson tennék fel a kérdést, én valószínűleg a királyságra szavaznék. Amire azt válaszoltad: a monarchiát nem lehet népszavazással eldönteni.

- A népszavazás a tömegdemokrácia eszköze, és nem vagyok benne biztos, hogy az valamennyire is releváns válasz igazán fontos kérdésekre. Deák Ferenc nem kérdeztette meg „a népet" arról, hogy a jogfolytonosságot visszaállítsa-e 1867-ben, sőt, a saját pártjában is meglehetősen autoriter módon vitte keresztül a kiegyezéshez szükséges közjogi-politikai konstrukciót, annak ellenére, hogy liberális politikus volt. A népszavazás a pártok eszköze, a pártokrácia legitimálását szolgálja. Mindszenty József, miután közjogilag megvétózta a köztársaságot 1945-ben, mint hercegprímás, csak taktikai megfontolásból említette meg a népszavazást, hogy az államformáról a nép döntsön - ezzel akarta megmutatni a „korlátozott demokrácia" képtelenségét. A királyság nemzetben gondolkodik, politikai-közjogi értelemben vett nemzetben, a köztársaságnak népre, de még inkább tömegre van szüksége, érettség nélkül.

- Ha nem így, akkor viszont milyen módszerrel lehetne végbevinni szerintetek az óhajtott államformaváltást? Vannak erre valamilyen forgatókönyveitek?

- Ilyen „forgatókönyvet" a nemzet és a magyar közjog együttesen korábban alkotott és a megfelelő helyzetben alkalmazott is. 1920-ban történt ilyen, amikor a Nemzetgyűlés újra a királyság mellett döntött, és azt szinte teljes épségében visszaállította. Egy hosszabb parlamenti folyamatban 1926-ig a jogfolytonosságot is majdnem egészen helyreállította. Azért csak majdnem, mert közben sajnos elbuktatta Boldog IV. Károly királyunk restaurációs kísérletét, és bebetonozta a kormányzóságot. Hat év közjogi-államigazgatási munkára volt szükség néhány hónap köztársaság és diktatúra után, hogy helyreálljon a rend! Most egy elnyújtott forradalmi állapotból kell kilábalnia a nemzetnek, amelyben újra egy Nemzetgyűlés, vagy éppen az Országgyűlés is segíthet. Előtte azonban sok más társadalmi-politikai, de leginkább közjogi tenni való van még.


- Milyen „társadalmi-politikai tennivalókra" gondolsz? Kinek kellene tenni, és mit?

- Azt gondolom, hogy a magyar nemzet jelenleg nem tudná „befogadni" a királyságot. Ugyanis a nemzet értékei, a belső, iránymutató normarendszere nagyon megváltozott. Szükségszerűnek tartom én is, hogy változzanak az élet keretei, de most úgy tűnik, ez a változás semmiképpen sem volt indokolt, hiszen nem hozta magával a magyarság boldogulását. A köztársaságok ideje alatt - 1918-tól, de lényegében 1946-tól - egy vesztes helyzetből csak egy másik vesztes helyzetbe kerültünk. A „társadalmi feladat" ezért az, hogy el kell magyarázni az embereknek: mindez tévút. A magyarok soha nem szégyelltek oda visszatérni, ahonnan újrakezdhetik a közös életüket. 1867, 1722, 1920 eredményei is mutatják ezt. A társadalomnak vezető politikára van szüksége, ami irányt mutat, és elvezeti a nemzetet a boldogulásához. Jelenleg Magyarországon a civakodást és a pártokra jellemző átpolitizáltságot látom csak, ahol egy egyszerű gazdasági kérdés is pártfinanszírozási kérdéssé tud válni. Az államfő egy egyszerű erkölcsi kérdésben is a pártalkuk nyűgében fetreng - lásd a 2006-os eseményeket -, és bábként viselkedik. A nemzetnek király kell, amely nemzetfeletti és a pártharcoktól független személy, és a folytonosságot képviseli mindenki számára. Olyan valaki, aki vezet.

- Bár nem kísérem figyelemmel részleteiben a nyugat-európai monarchista berendezkedések működését, az a benyomásom, hogy jelenleg ezekben is csekély jogosítványaik vannak az uralkodóknak, és néha talán maguk is „pártalkuk nyűgében fetrengenek", és kevéssé „vezetnek". Ti, mai aktív magyar monarchisták mit tekintetek mintának: a kortárs nyugat-európai királyságokat, vagy valamilyen korábbi modellt, amelyben a királynak tényleg érdemi és valós vezető szerepe lehet?

- Jogos és fontos kérdés ez. A Magyar Királyság szuverén állam volt, a saját törvényei szerint létezett, és volt egy remek alkotmánya, amelyet érdemtelenül helyeztek hatályon kívül. Ennek a visszaállítása - persze csakis aktualizált formában - a magyar monarchizmus egyik legfontosabb követelése és célja kell, hogy legyen. Ez sok kérdésre választ is ad. A Magyar Királyság a történeti alkotmány alapján működött, a jogfolytonosság helyreállítása pedig a Szentkorona-tan alapján történt, amely nem tételes jog, de érvényes államrendezési elv. Ez nagyon is „mobil", tehát bizonyos alapelvek betartása mellett most, 2009-ben is használható, amennyiben erre megvan az államigazgatási akarat. Erre kell tekintettel lennünk, és ezek mentén kell kialakítani a király szerepkörét is. Én a magam részéről tökéletesen elégségesnek tartom azokat a jogköröket, amelyekkel az eddig utolsó felkent királyunk, Boldog IV. Károly rendelkezett, mint magyar király. A jelenlegi politikai helyzet nagyon is indokolttá tesz egy pártoktól tökéletesen - és nem csak elméletileg - független vezetőt, akinek csak nemzeti és dinasztikus szempontjai vannak, és valós törvénykezdeményező, ugyanakkor -jóváhagyó funkciója is van, emellett pedig a nemzeti egységet képviseli, és nagy önállósággal rendelkezik a diplomáciában is.

- Meg lehet fogalmazni, hogy tulajdonképpen mi az elsődleges céljuk ma a magyar monarchistáknak?

- Nem biztos, hogy én jogosult vagyok mindenki nevében beszélni, aki magyar monarchista. Azok, akik a monarchizmussal ma rokonszenveznek, vagy monarchistának tartják magukat, ezzel kapcsolatosan különféleképpen gondolkodnak. Én határozottan megkülönböztetem magam azoktól, akik azt mondják, hogy a királyság klassz dolog, nagyon szuper magyar múlt, igazán nagyszerű politikai hagyományok vannak ebben a múltban, ezért írjunk ezekről tudományos cikkeket, könyveket, és aztán foltozgassuk tovább a köztársaságot a mindennapokban. Félreértés ne essék, ezek között az emberek között is vannak biztosan nagyon értékes emberek, szükség is van rájuk, együtt is kell működni velük valamilyen szinten, de nyilván nem mondhatjuk, hogy ez önmagában cél lehet egy magyar monarchista számára. Azokkal sem tudunk azonosulni, akik valamifajta „személyes kompenzációként" kezelik a királyságot, valami olyasmit látnak benne, ami úgysem valósulhat meg, de nemes és nagy és fenséges, olyan, amire ők nem képesek. De ha a fentieket nem tekintjük monarchistáknak, még akkor is sokrétű a magyar monarchista alternatíva gondolatisága, hiszen egyrészt nem kiforrott, nem egy politikai egész, tehát nem egy homogén dolog, másrészt pedig alapvetően egy konzervatív álláspont, amelyben az organikusság nagyon fontos közös nevező és szervesen kapcsolódik a magyar konzervatív politikai hagyományhoz is.

- Annyit azért biztosan meg lehet mondani, hogy miközben nyilván cél a királyság gondolatának elfogadtatása a társadalommal, vannak-e kifejezett politikai ambícióitok is. Azaz cél-e most az alkotmányos berendezkedés megváltoztatása, visszaállítása?

- A királyság, mint létforma elfogadtatása a magyar társadalom számára fontos feladata most a monarchizmusnak, és minden olyan komponensének a bemutatása is elengedhetetlen, amelyeket eddig említettem. Konkrét politikai ambíciónk jelenleg nincs. A politikai tér nagyon is adott, és ebben a királyság eszméje jelenleg súlytalan. De ez most nem lényeges a mi szempontunkból. Az elköteleződés és az építkezés sokkal fontosabb feladat.

- Mit jelent az, hogy „létforma" is a királyság? Egy nemzet létformájára gondolsz, vagy olyan valamire, ami magánemberként is élhető, akár olyan időszakban is, amikor éppen nem királyság az államforma?

- Nos, először a „létforma" kifejezést egy kicsit én is „ködösnek" éreztem, de aztán - elsősorban a történeti alkotmány tanulmányozása közben - rájöttem, hogy sok működési mechanizmus csak ezzel a fogalommal magyarázható meg a Magyar Királyság esetében. Tulajdonképpen ragaszkodást fejez ki ez a szó, amellyel az ország lakosai viseltettek a királyság iránt. Példának szoktam felhozni, hogy 1849-ben, amikor a „flamingóknak" nevezett szélsőséges forradalmárok köztársaságot akartak, akkor sem merte Kossuth Lajos - aki republikánus volt - ezt nyíltan felvállalni, mert politikai öngyilkosság lett volna a részéről. Így beérte a „kormányzó-elnök" neszesemmi-titulussal. De említhetnék egy másik korszakot is, 1918-19 viharos hónapjait, amikor a vidéki ellenforradalomban a szegény, vagy módosabb parasztok, kis egzisztenciájú értelmiségiek, katonatisztek között elemi erővel tört fel az elégedetlenség a köztársaság és a tanácsköztársaság ellen. Az ellenforradalomban a királyság visszaállítása magától értetődő volt, más nem is jöhetett szóba. Ez a „létforma" 1947-1948-ban is 5 és fél millió embert (!) mozgatott meg a Boldogasszony Éve alatt, Mindszenty hercegprímás vezetésével, amikor Szűz Máriával kapcsolatosan még mindig volt értelme „közjogi érvényéről" beszélni. Ez ma már egyszerűen értelmezhetetlen az emberek nagyobbik részének. Azt kell tisztán látni, hogy a királyságunk felbomlása egyenlő a magyarság süllyedésével és elnyomatásával, ami több évtizedes folyamat. 1989-ben lehetőség lett volna visszavezetni az országot az elvágott jogfolytonossághoz, de ez sajnos nem sikerült, csak újabb politikai alku született. Ez húsz éve tart, és most ennek a bomlását láthatjuk.

- Szerinted mi még megérjük - vagy mondjuk a gyermekeink -, hogy Magyarország újra monarchia lesz?

- Nézd, én nem vagyok jós, és a magam részéről minden erőmmel azon vagyok, hogy egy magyar monarchistával kapcsolatban ne egy habókos, pszichés zavarokkal küszködő zugbölcsész jusson az eszükbe az embereknek. Ha most jósolgatnék, akkor az ilyen erőfeszítéseim hiábavalóak lennének, vagy - ami még rosszabb - egyszerűen csak politikusnak néznének... Én azt tudom csak erre mondani, hogy 1985-ben gyermekként természetesnek vettem a kommunista diktatúrát és azt, hogy 1956 értelmetlen öldöklés volt, amelyet gonosz emberek robbantottak ki, az úgynevezett „imperialisták". Húsz év után ez az álláspont őrültségnek és hazugságnak tűnik. Azt gondolom, hogy ha a királyságunkról megfelelőképpen beszélünk, együtt gondolkodunk róla, akkor nem zárhatjuk ki, hogy hasonló fordulat bekövetkezhet az emberek gondolkodásában. A nemzet újra felfedezheti magának a királyságot, hiszen a köztársaság úgynevezett érvei nagyon is kikezdhetőek, és közjogi tákolmánya több mint ingatag.

- Nyilván szembesültél már olyan véleményekkel, hogy ti képtelen illúziókat kergettek...

- Persze, hallottam ilyet, még olyanoktól is, akik egyébként szimpatizálnak a magyar monarchizmus alapvetően konzervatív, reakciós és ellenforradalmi gyökereivel. Még egyszer hangsúlyozom: én nem akarok futóbolond lenni, tizenkét emberrel mondjuk pártot alapítani és népszavazási kérelmekkel rohangálni az Alkotmánybírósághoz, vagy valami ilyesmi. Nagyon fontosnak tartom, hogy minőségi szinten ne lehessen belekötni abba, amit ma Magyarországon monarchizmusként történhet; egyfajta megszólalási szint alá nem lehet és nem is szabad menni. Az emberek az olyan dolgokat, amelyek nem értelmezhetőek 35 másodperc alatt, beleteszik egy fiókba, mert túl sok az inger, amire valahogyan válaszolniuk kell. Manapság a „politikai kókler" fiók igencsak tele van, és nem szeretném, hogy a magyar monarchizmus is ide kerüljön. Nem lenne jó dolog a következő paprikajancsinak lenni. A dolgokat igyekszem úgy csinálni, hogy erre sor ne is kerülhessen.

- Akkor ugye nem is lenne most értelme föltennem azt a kérdést, hogy Habsburg Györgyre a magyar trón várományosaként tudsz-e tekinteni?

- Mostanában elég sokan kérdezik ezt tőlem, és én igyekszem mindenhol elmondani a szerintem konzekvens választ. Jelenleg a magyar trón örököse Habsburg Ottó főherceg, mivel édesapja felkent magyar király volt, akinek a trónfosztása - az akkor érvényben lévő törvények alapján is - törvénytelen volt (1921). Habsburg György azonban akkor sem örökölné a magyar trónt „automatikusan", amennyiben Ottó trónra tudna lépni, amire ugye sajnos nincsen reális esély. A magyar trónöröklésnek három nagy feltétele van évszázadok óta: az elsőszülöttség, a senioratus és az idoneitas (rátermettség) elve; ha jól emlékszem, ilyen sorrendben. György főherceget ezek alapján megelőzik jelenleg is a családban. Jelenleg a bátyja, Károly lenne a trónörökös, amennyiben Ottó elfoglalhatná a trónt, utána pedig az ő 12 éves fia Antal (Ferdinánd) lehetne esélyes. György főhercegnek a politikai szerepvállalásait jelenleg szerencsétlennek érzem (a román nemzeti ünnepen a megemlékezésen való részvétele a Kempinski Hotelben, jelenlegi MDF-es EP-képviselőjelöltsége) elsősorban azért, mert főhercegként napi politikába bonyolódik és egy egész uralkodói házat köt olyan emberekhez, politikai aktivitásokhoz, amelyek nem érnek össze. Egy nemzet ügyét lehet politikamentesen is szolgálni, mondjuk karitatív szolgálattal, vagy kulturális, esetleg gazdasági misszióval. Minderről kicsit bővebben már kifejtettem az álláspontomat a Regnum!-on is.

- E blog gazdájaként utolsóként hadd tegyem föl ezt a kérdést: szerinted ki kell találni Magyarországot? Van egyáltalán ennek a kérdésnek köze mindahhoz, amiről eddig beszéltünk...?

- Úgy érzem, hogy lehet, hogy van, mert „Magyarország kitalálása" számomra egy kicsit progresszív-modernista töltettel bír, ami a konzervatív értékrendtől messze van, azt gondolom. Magyarországot nem kitalálni kellene, hanem felfedezni és megvalósítani mindazt, ami benne van. Az organikus államszemlélethez ez a gyakorlat áll közelebb, azt hiszem. Azt gondolom, hogy lehet köze mindahhoz, amiről most beszélgettünk, hiszen a monarchizmus nemcsak közjogi, vagy talán később politikai tartalommal rendelkezik. A monarchizmus egy létformát is kell, hogy jelentsen Magyarországon, hiszen a magyar nemzet a királyságában élt és gyarapodott, olyan formában és tartalommal, amelyet saját magának alakított ki. A köztársasághoz egy másik létforma kapcsolódik, amely alapvetően forradalmi, modernista és progresszív gyökerekkel, illetve tartalommal bír, és más megoldásokat, értékrendet helyez előtérbe, mint a nemzet által választott és kialakított királyság. A beszélgetés végén szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy elmondhattam a gondolataimat ezen a fórumom. Az IGEN eddigi és jövőbeli támogatásáért is hálás vagyok.

Hozzászólások:

chubakka 2009. június 5. 16:10:59

Kedves János! Sok sikert kívánok! Teljesen egyetértek veletek! Ráadásul jó az oldal! Mindenkinek ajánlom, aki a témára kiéhezett és korrekt válaszokat szeretne kapni az őszinte kérdéseire.

Alan_Breck 2009. június 7. 8:12:13

Végig a főiskolán sok emberrel találkoztam akik hozzám hasonlóan szimpatizáltak a történelmi Magyar Királyság eszméjével és a királysággal mint államformával de sajnos nem volt semmilyen kezdeményezés ahol erről eszmét cserélhettünk volna.
A másik dolog amiért ez a portál nagyon jó dolog az az, hogy mentes mindenféle szélsőségességtől, méltóképpen képviseli azt az eszmeiséget ami Apponyival, Mindszentyvel, Slachta Margittal, Grieger Miklóssal abbamaradt.

Gábor 2009. június 10. 20:17:36

ÁÁÁÁ,
szerinem ez egy magyar dolog, hogy ilyen zárt körökben gondolkodunk
monarchia, királyság, meg történelmi folytonosság.
Azt kell megnézni, hogy most milyen lehetőségeink vannak (nem a mult indukciójaként). Mire megyünk azzal amink most van.
A demokráciának van inkább jövője, azon kell dolgozni, még egy két száz évet keményen hogy müködjön. pl Svájc. És itt nem a pénzre kell gondolni, hanem a politika gyakorlására.

DGY 2009. június 11. 13:43:23

Bocsánat, de a demokrácia és a királyság miért egymást kizáró fogalmak? Maximum a jelenlegi tömegdemokrácia és a nemzeti királyság. Másrészt, ami most van, az működik és mindenki elégedett?

Gábor 2009. június 14. 20:13:02

persze hogy nem kizáró fogalom. Csak ha már királyság nélküli demokráciát találtunk ki Magyarországnak, akkor ebben kell továbblépnünk.
Éppen azt mondom, hogy ami van, azon kell dolgozni, még egy-két évtizedig. Mi magunknak kell hogy csináljuk és és abból amink most van. A tömegdemokrácia éppen elég baj, (manapság, mert ez nem igazi demokrácia) ezt kell átdolgozni, hogy müködő legyen. Az elégedetlenséget és dohogást pedig hazámra jellemző tulajdonságként értelmezem, ezért szerintem nem is lesz Magyarországon elégedettség. Pedig jo lenne.

Gábor 2009. június 14. 20:17:27

persze hogy nem kizáró fogalom. Csak ha már királyság nélküli demokráciát találtunk ki Magyarországnak, akkor ebben kell továbblépnünk.
Éppen azt mondom, hogy ami van, azon kell dolgozni, még egy-két évtizedig. Mi magunknak kell hogy csináljuk és és abból amink most van. A tömegdemokrácia éppen elég baj, (manapság, mert ez nem igazi demokrácia) ezt kell átdolgozni, hogy müködő legyen. Az elégedetlenséget és dohogást pedig hazámra jellemző tulajdonságként értelmezem, ezért szerintem nem is lesz Magyarországon elégedettség. Pedig jo lenne.

Gábor 2009. június 14. 20:17:50

persze hogy nem kizáró fogalom. Csak ha már királyság nélküli demokráciát találtunk ki Magyarországnak, akkor ebben kell továbblépnünk.
Éppen azt mondom, hogy ami van, azon kell dolgozni, még egy-két évtizedig. Mi magunknak kell hogy csináljuk és és abból amink most van. A tömegdemokrácia éppen elég baj, (manapság, mert ez nem igazi demokrácia) ezt kell átdolgozni, hogy müködő legyen. Az elégedetlenséget és dohogást pedig hazámra jellemző tulajdonságként értelmezem, ezért szerintem nem is lesz Magyarországon elégedettség. Pedig jo lenne.

DGY 2009. június 19. 21:18:48

Ami van azon lehet dolgozni, de ez csak a gazdaság, a társadalmi és politikai dolgok. A királyság új kezdet, mert a rendszerváltás nem hizta meg, amit az emberek akartak. PHJ amit mond azért figyelemreméltó, mert igazi alternatíva, és nem a jelenlegi nem működés toldozása foldozása. Idő persze kell, de az idő ahhoz is kell, hogy elkezdjünk ebben gondolkodni.

L-S Zsolt 2009. július 4. 18:21:54

A legitimista pártra szavaztam 1990-ben, de sajnos úgy tudom hogy pont a Habsburg család hozzá állása miatt szűnt meg anno ez a párt. Szerintem valamilyen szervezetnek kellene összefogni a köztársasűágban csalódottakat. Én mindig is a királyságot tartottam a legjobb államformának ha az a Szent Korona tanon alakul. Sajnos Habsburg György arra az útra tévedt amely úton eljátsza a hitelét a magyarság előtt. Neki pártok fölöttinek kellene lennie, ugyanakkor hazafinak is. Sok sikert a honlaphoz!

DGY 2009. szeptember 24. 9:30:30

Miért foglalkoznak mindig Györggyel? Ahogyan az interjúban is elhangzott; nem ő az első a trónöröklési sorrendben! Egyszer kellene csak megérteni...

rgrgrg 2009. október 6. 13:44:58

Érdekes, itt is hozzá lehet szólni a királyság témához:

divat-trend.info/magyarorszagon-ujra-kiralysag-legyen/

Motyesz 2009. november 5. 11:38:36

Igen! Legyen tredni a királyság! Fenébe a frigiai sapkával. Elő gyorsan díszmagyart! :->

Javorszarvas 2009. november 6. 9:55:57

Ket dolgot emlitek meg: A szent korona tan elfogadja azt is hogy a kiralysagban ne legyen kiraly (ld Hunyadi Janos/Horthy M „kormanyzosaga”), tehat a magyar monarchia sokkal rugalmasabb mint a „nyugatiak”, ez pont a Szt Korona Tan egyik alaptetele. Igaz, hogy a kormanyzosagot mindig ideiglenes allapotnak tekintettek. A masik pont a kiralyvalasztas, itt megemlitem Zsigmondot es Zapolyait (Szapolyat). Egyes torteneszek szerint Zsigmonddal „beoltottak” (mint pl gyumolcsfat) a kiralyi vert az Arpad-haziak verevel anyai agon. Ez ma mar nem nagyon jarato ut, bar erdekes tanulmany lehetne, hogy Mo-on kinek van rokosagi/versegi kapcsolata az Arpad-haziakkal. A masik Zapolya esete, aki vagyonaval es hatalmaval lett kiraly. Osszefoglalva arra szeretnek ramutatni, hogy Habsurg vonal nem biztos hogy a legjobb valasztas lenne, hiszen inkabb artottak nekunk (pl. 1701, Visegrad/Szekesfvari Nagyboldogasszony stb. felrobbantasa, finnugor elmelet parttalan tamogatasa). A Habsurgokat raadasul a szomszedaink gyulolik!
En a „szunnyado” taborban vagyok :)

Helka 2010. február 19. 10:04:57

Sajnálom, hogy eddig nem találtam rá erre a témára, de jobb később, mint soha :-) Mindig is éreztem, hogy a köztársaság valahogy nem teljesíti be azokat az elvárásokat, nincs válasza azokra az alapkérdésekre, amelyeknek megléte szükséges ahhoz, hogy az ember - a mindenféle gazdasági és egyéb nehézségek ellenére is - magyarságában is teljességben élhessen. Hangsúlyozni szeretném, hogy a „magyarság” kifejezés itt egyáltalán nem származást jelent, hanem a létezésnek azt az értelmét fejezi ki minden, jogosan itt élő számára, ami pl. még megvolt a Monarchia idején. Nevezhetjük ezeréves folytonosságnak, Szent Korona-tannak, Mária Országának, de mindenképpen olyan összetartó erőnek, ami a mindenkori napi politika fölött létezett. És hiszem, hogy ma is létezik, csak létezésének tudata eltűnt, eltorzult vagy elhalványodott a mai emberek lelkében. Talán ezt hivatott ez az oldal fölkelteni, fölébreszteni mindenkiben. Hiszen amiről nem tudunk, arra nem is vágyakozhatunk. Magam nagy érdeklődéssel és örömmel vagyok eziránt.

drbenegabor 2010. szeptember 15. 21:03:45


Mivel Mindszenti is megvétózta, sőt a legitim Országgyűlés Altöttingben ülésezve kimondta, hogy a magyar alkotmány mindig is a nép tudatában élő Szentkorona, így jelenleg - látensen ugyan - ám de jure egyértelműen a Magyar Királyságban élünk!

Persze lehet ezt nevetségessé tenni, de az a nevetséges inkább, hogy az 1946.I. tv. amely a köztársaságot bevezette, csak Vorosílov zsarolásának ereményeként szavazta meg a teljesen illegitim ál-nemzetgyűlés.
A további államforma változásokról ne is essék szó, hiszen a népköztársaságnak se, de az 1989-es köztársaságnak sincs de jure legitimitása, a magyar nép csak eltűri de soha nem legitimizálta ezt. Igaz, sem a bolsik, sem a „jogállami demokraták” nem kérdezték meg soha a népet, csak döntöttek helyettük. Ja, itt jön ellenérvként a demokráciáról, a szabad válsztásokról és a „felhatalmazásról” szóló hazugságözön.

Ezt érdemeljük, mert elveszítettük a élő Szentkorona alkotmányos jogtudatát, s csak anyi maradt belőle, hogy érezzük a hazugások, az igazságtalanság folyamát, amelyet a pulicisztika pártpolitikának szokott nevezni, s ezzel veszi el a maradék józanságunkat, mert már lassan mindenki útálja a politikát, s csak ők politizálhatnak!

Nekünk viszont növekszik az adóprés, az infáció és az elszegényesedésünk. Mert ez a legfőbb cél. A szegényt ugyanis könnyű függőségben tartani, a saját birtok biztonságában élőket viszont lehetetlen volt. Na ezért jutottunk ide.

Aki szeretné visszaszerezni az alkotmányos jogtudatát, az kattintson ide, s ne csak olvassa el a könyvet végig, hanem értse is meg:
www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg#cikk

Honfiúi szeretettel: Bene Gábor

Social Sister 2010. szeptember 16. 7:57:47

Királyi létforma! Tanulni abc...
/Gaudi um Space/

Porter 2017. március 2. 20:56:59

Belgien
CarmeloCo Liverpool AidanNick
Esperanza Dortmund MargeryDe
JacquesGa AC Milan EugeniaLa
GinaFinni Ukraina DeidreMas
SiobhanAm Tottenham Hotspurs BobbieFac

DavidScota 2017. március 16. 17:30:31

Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good.

You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid.
<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-naturel-femme-chinois/>https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-naturel-femme-chinois/</a>

DavidScota 2017. április 10. 19:46:16

Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good.

You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid.
<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/sildenafil-prix-belgique-maroc/>https://www.viagrasansordonnancefr.com/sildenafil-prix-belgique-maroc/</a>

Matthewphoff 2017. április 21. 20:38:24

Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief.

You really need to do your best to lose weight if you have sleep apnea. Those who have sleep apnea typically have a neck circumference of 17 inches or more. This excess weight around the throat causes the airway to collapse more easily during sleep. Reducing your weight by even ten pounds can have a beneficial impact on your sleep apnea.

If you are over weight, going on a diet can reduce your sleep apnea, or in rare cases, eliminate it completely. Maintaining a healthy weight can help you breathe easier, so losing weight and maintaining a healthy weight when you have trouble breathing is an obvious step in treating your sleep apnea.

On easy way to help limit your sleep apnea is to stick to regular sleeping hours. When you stick to a sleep schedule that is steady and consistent, you will be more relaxed and sleep much better. Apnea episode frequency will be greatly reduced if you can get plenty of sleep every night.

Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

Drink one cup of caffeinated coffee a few hours before you go to sleep. It may seem silly to drink a caffeine drink at night, but this can actually help keep your throat open while you sleep. You may have to play around with what time you drink the coffee to avoid restlessness.

Do not let sleep apnea ruin your relationship. If your partner has difficulties sleeping next to you because of your snoring or other symptoms linked to sleep apnea, communicate about the problem. be understanding and consider sleeping apart or getting a CPAP machine to reduce your snoring and other symptoms.

You can reduce sleep apnea with exercises to strengthen throat muscles. Sleep apnea is often caused by the tissues in the throat, which can relax and collapse while you sleep. When your muscles strengthen, their chances of collapse and airway blockage go down.

Minimize your risk from the conditions causing sleep apnea. Some sleep apnea risk factors cannot be changed, like genetic or hereditary reasons. But others, such as weight smoking and drinking, can be controlled.

Sleep apnea can cause many problems beyond just the inability to get a good night's sleep. If you let your condition go untreated, it may get worse over time. Getting enough sleep is crucial to your overall level of health, so start using the tips you have read in this article right away to find relief.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

Dannyfub 2017. június 5. 15:26:15

Attention Required! | Cloudflare
<a href=http://acheterdufrance.com/>Show more>>></a>

TimothyAming 2017. június 27. 21:59:34

301 Moved Permanently
<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!..</a>

ScottLig 2017. augusztus 27. 20:58:30

Socbox greeting card software and sending account

lenmomar.exblog.jp/27082964/
Compaq visual fortran std v6.5
oghouless.exblog.jp/27019066/
Macromedia ae contribute v2.0 mp en cd ctd020d400
gymktempcomp.exblog.jp/27042220/
prephictio.exblog.jp/27012782/
<a href=„http://vorsrotligh.exblog.jp/27059101/”>Unlock blackberry instantly</a>
<a href=http://ovadin.exblog.jp/27009983/>Win sewen folder concept icons</a>

ScottLig 2017. augusztus 31. 0:34:48

Noah websters 1828 american dictionary of the english language

opperlere.7m.pl/fupyqa/warcraft-2-the-dark-saga-sega-saturn.html
Switched on schoolhouse 2016 edition 7th grade history
phisembvers.5v.pl/mirixykej/world-war-ii-flying-ace-ww-flight-simulator.html
Cooler master notepal i300 r9 nbc 300l gp
gueketepcci.7m.pl/soqumuno/vso-blu-ray-converter-ultimate-21120-setup-key.html
cosurbirdsasth.7m.pl/keqyra/wipedrive-professional-v3-0-2.html
<a href=„http://raibrinotti.7m.pl/ticuhazyb/easy-macro-recorder-v425-winall-full-beds.html”>easy macro recorder v4.25 winall full beds</a>
<a href=http://taiprocwhiife.7m.pl/muluxyti/norton-antivirus-2017-free-download-60-days-trial.html>norton antivirus 2017 free download 60 days trial</a>

ScottLig 2017. szeptember 8. 16:35:30

Hummingbird upg nfs maestro solo 9.0 mampi665300m0900u

poiditiba.7m.pl/bifudopa/tourweaver-professional-650110623-create-flash-virtual-tours-with-360-panoramas.html
Novastor novanet disaster recovery 69904
poiditiba.7m.pl/xarireg/flip-words-2-v1-1-winall-incl-keygen-eclipse.html
Garmin city navigator nt uk ireland micro sd
neucyme.5v.pl/mepob/prince-of-persia-warrior-within-walkthrough-xbox-360.html
lietrichyscen.7m.pl/byciviwi/adobe-photoshop-cs5-extended-1202-keygen.html
<a href=„http://raibrinotti.7m.pl/ticimub/descargador-de-age-of-empires-ii-the-conquerors.html”>descargador de age of empires ii the conquerors</a>
<a href=http://gautrepcardty.7m.pl/feqohify/adobe-photoshop-cs6-extended-fulldll-files.html>adobe photoshop cs6 extended fulldll files</a>

RalphFaito 2017. szeptember 8. 21:18:27

can i take xanax with cialis

<a href=„http://cialisxrm.com/”>buy cialis online</a>

free cialis phone number

<a href=http://cialisxrm.com/>buy cialis online</a>

Matthewsew 2017. szeptember 20. 8:48:57

canadian meds
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
prescription price comparison
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-for-sale>cialis for sale</a>
best online pharmacies no prescription
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fluconazole-200-mg”>fluconazole 200 mg</a>

Geraldcex 2017. szeptember 20. 22:59:28

buying drugs canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
canadian rx
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?generic-levitra>generic levitra</a>
cialis online
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?green-xanax-bars”>green xanax bars</a>

Matthewsew 2017. szeptember 20. 22:59:30

walgreens pharmacy
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
drugs for sale
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sertraline-medication>sertraline medication</a>
canadian online pharmacies
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformin-dose”>metformin dose</a>

FelipePheta 2017. szeptember 20. 22:59:57

compare rx prices
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
international pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-metformin-1000-mg>side effects of metformin 1000 mg</a>
canadian drug stores online
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?furosemide-40-mg”>furosemide 40 mg</a>

Geraldcex 2017. szeptember 21. 9:01:17

king pharmacy
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>Jerrygarly</a>
online pharmacy without a prescription
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-furosemide>side effects of furosemide</a>
prescription pricing
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sildenafil-generic”>sildenafil generic</a>

Geraldcex 2017. szeptember 21. 18:58:47

canadian pharmacy viagra
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
pharmacy tech
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-100mg>viagra 100mg</a>
drug prices comparison
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?erectile-dysfunction-tablets”>erectile dysfunction tablets</a>

Geraldcex 2017. szeptember 22. 8:40:18

pharmacies in canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
pharmacies near me
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciproxin-500>ciproxin 500</a>
pharmacies in canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?zoloft-dosing”>zoloft dosing</a>

CaseyUnido 2017. szeptember 22. 22:47:38

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>More info>>></a>

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Milyen Magyarország? Milyenek a magyarok? Gondolatok nemzettudatról, országimázsról.

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

© 2008-2017, IGEN