Csak kárt okozott a szittya-legenda

2009. november 18. 15:47 Bethlenfalvy Gábor

Rengeteg bajunk származott abból, hogy a külvilággal harcias népnek láttattak bennünket azok, akik akkoriban ki akarták találni Magyarországot. Aligha tudtak volna ennél nagyobb kommunikációs melléfogást elkövetni: tisztelet és elismerés helyett gyűlöletet és félreértéseket idéztek csak fel a dicső szittya múlt gondolatkörének hangoztatásával.

A kérdéskör tisztázásához érdemes föllapoznunk azt a tanulmánykötetet, amelyet 2005-ben adott ki a Habsburg Történeti Intézet és a Rubicon Kiadó - az egykori Szekfű Gyula-műre tudatosan emlékeztető - Mi a magyar? címmel. A kötetet Romsics Ignác és Szegedi-Maszák Mihály szerkesztette, s témánkat Andrásfalvy Bertalan (Mit nevezhetünk magyarnak?), Ormos Mária (Magyarok itthon, otthon, tegnap és ma), valamint Romsics Ignác (A kereszténység védőpajzsától az uniós tagságig) írása érinti.

Andrásfalvy rámutat: ha mi büszkén emlegetjük szittya vitézségünket, rokonságunkat a világverő, „Isten kardja" Attila hunjaival, akkor olyan népcsoporttal azonosítjuk magunkat, amelyet az európai népek mindmáig - mint ez történelem-tankönyveikből kitűnik - kegyetlen, műveletlen, vérengző hordákként tartanak számon. Ormos Mária említi, hogy még a XX. század elején is volt olyan német kiadvány, amely szerint a győztes „kalandozó" magyar felvágta letiport ellensége mellkasát, és a testre hajolva egyenesen a szívéből szívta ki a vért. De nem csupán a brutális hódító, hanem a civilizálatlan nomád képét is erősítjük a párhuzammal: olyan népként tüntetjük fel magunkat, amelyik legföljebb csak kényszerűségből tanult bele a földművelésbe, de alapvetően sem az ipart, sem a mezőgazdaságot nem tartotta szabad emberhez - azaz harcoshoz - méltó foglalkozásnak; ezeket, ha csak tehette, inkább a zsákmányolt rabszolgákkal végeztette. S ha ehhez hozzátesszük azt az idők során szinte félhivatalossá emelkedett elképzelést, hogy a magyar nemesek tulajdonképpen e hódító vitézek leszármazottai, akkor ezzel tálcán szállítjuk az érveket a velünk ellenséges népek számára.
Az I. világháború után ugyanis - mint Ormos Mária írja - Benes (és az ő hatására néhány francia politikus) magyarellenes propagandája pontosan erre a mítoszra épült: magyar nemzet tulajdonképpen nem is létezik, csupán néhányezer magyar arisztokrata, a többiek pedig szlovák, román, szerb parasztok, akik részben asszimilálódtak, s ezért tűnhetnek talán magyarnak. Annyira hatásos volt ez a kampány, hogy a győztes hatalmak képviselői már szinte arra számítottak: nomád magyar törzsfőnökökkel kell majd a békekötésről tárgyalniuk. (Amikor pedig ezek helyett olyan művelt, intelligens arisztokratákkal találkoztak, mint Teleki, Apponyi és Bethlen, akkor ellenfeleink taktikát változtattak: ekkor gyökeresedett meg az a nyugati elképzelés, hogy a magyarok mézesmázos stílusukkal, veszélyes sármjukkal bárkit levesznek a lábukról, és ha utánad lépnek be a forgóajtón, előtted fognak kilépni...)

A szittya-magyar öntudat sajnos nem csupán XX. századi jelenség; Romsics Ignác írja (a magyarság önszemléletének történetét áttekintő fejezetben), hogy már a XIII. században, Kézai Simon krónikájában felbukkan ez az elem, ami aztán a XIV. és a XV. században is fennmarad, nem kis részben Mátyás király udvari krónikása, Bonfini hatására. A XVI. században pedig Werbőczy idézi fel ezt a gondolatkört, mintegy a nemesség ősi jussainak igazolására.

Pedig valójában - a magyar történelem egészét tekintve - van-e okunk arra, hogy a magyarság harciasságát, kíméletlenségét emlegessük? - teszi fel a kérdést Andrásfalvy Bertalan. Van-e még olyan ország, amelyik ily nagyszámú népcsoportnak, néptöredéknek adott viszonylag békés hazát: kabaroknak, kazároknak, avaroknak, szlávoknak, frankoknak, kunoknak, jászoknak, böszörményeknek, szászoknak, németeknek, cigányoknak, zsidóknak? Voltak-e ebben az országban valaha is olyan szélsőséges példái a vallási türelmetlenségnek, mint amilyen mondjuk a Szent Bertalan-éj? Talajra találtak-e itt fanatikus vallási mozgalmak, voltak-e emiatt vérengzések? Öltött-e olyan nagyságrendeket az inkvizíció és a boszorkányüldözés, mint egyes nyugati országokban? Hol foglalták először törvénybe a vallási türelmet? Nem a „fejlett nyugaton", hanem itt, a tordai országgyűléseken a XVI. században. Hol nyilvánították a középkorban törvényen kívülivé a cigányokat? Nem itt, hanem Németországban és Angliában. Valaha is betiltották-e nálunk bármely nyelv nyilvános használatát, mint egykor a franciák például a bretont, vagy az angolok a walwesiek nyelvét?

Hol van tehát a magyar történelemben a szittya öntudat, a kíméletlen harciasság? Úgy tűnik, sehol; legföljebb néhány udvari krónikás könyveiben. Nem a mindennapokban, csupán a hatalmi ideológiákban.

 

Hozzászólások:

xxx 2009. november 18. 17:28:24

Félelmetesen ostoba és primitív cikk. A szokásos közhelypuffogtatás.

A szittya öntudat a pontosság kedvéért már Anonymusnál megjelenik, valószínű azért csak akkor, mert nincsen korábbi fennmaradt írott gestánk. Ezt írja a szittyákról (kiragadott idézetek):

A szittyák valaha igen bölcsek és szelídek voltak, földet nem műveltek, és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő közöttük. (...) Nem kívánták a másét, minthogy mindannyian gazdagok voltak, sok állatnak és elegendő ennivalónak a birtokosai. . Nem paráználkodtak, hanem mindenkinek csu¬pán csak egy felesége volt. (...) A szittya nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá. (...) A szcítiaiak magát Nagy Sándort, Fülöp királynak és Olimpiadis királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították. Ugyanis a szittyák keményen bírtak minden fáradalmat, meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak. Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak a dicső¬séget keresték ezen az úton.

Ebből is látható micsoda szörnyű példát állít a magyarok elé. Büszke, senki által meg nem hódított, gazdag, zsákmányra nem éhes, harcedzett nép. Borzasztó. Hiszen sokkal jobb lenne, ha azt tanulnák az iskolában, hogy egy primitív, gyáva, nép, aki jobb ha befogja a pofáját. Ja! Bocsánat! Hiszen ezt tanítják! meg itt is ezt olvasom...

R 2009. november 18. 22:20:24

A Habsburg Történeti Intézetnél megakadtam. Ez a tanulmány leginkább azt a gondolatot ébresztette bennem, mit szeretnének, hogy gondoljunk magunkról.
Igen, befogadó nép, nem nacionalista, de büszke öntudatú. Az pedig a nyugati népek intelligenciáját tükrözi, mit láttak más nép vitézségében.
De ha tényleg így látnák ma is, akkor nem tanítanák elismerően az amerikai egyetemeken eleink brilliáns hadviselését.

Köszönöm az előttem szóló hozzászólását is.

KurtaBetyár 2009. november 19. 10:18:39

Nem látjátok, hogy pont az ilyen cikkek akarják „kitalálni” Magyarországot? Ha egyszer a szittyák rokonai vagyunk, akkor nem sok értelme van arról beszélni, mennyivel jobb lenne ha nem lennénk azok. Sőt, ha nem vagyunk a szittyák rokonai, csak valami bizarr torzulás folytán él ezer éve ez a hagyomány, akkor is fölösleges arról beszélni, hogy milyen jó lenne ha nem élne. Él és kész. Ezzel kell valamit kezdeni, nem pedig ábrándozni.

Az persze más tészta, és igaz is, hogy van amikor nem érdemes ezzel a rokonsággal dicsekedni. Van amikor viszont igen.

xxx 2009. november 19. 20:30:19

Engem az is bosszant még, hogy a katolikus egyház rosszul felfogott érdekei miatt elássa magát egy potenciális térítendő rétegnél. Lásd a szeptemberi püspöki körlevelet

uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1386

és az arra adott Papp Lajos választ.

www.naput.hu/kozelet/nyilt-level-a-magyar-puspoki-konferencia-fomeltosagainak

A fürdővízzel együtt kiöntik a gyereket is. Először is két részre kell választani a dolgokat, mondhatnám el kell választani a szart a májtól. A finnugrizmus elleni jogos kritikákat és az öncélú jurtaputris sámánkodást. Hogy mennyit árt a szittya tudat, meg mennyit használ tudományos szempontból irreleváns. Mik a tények, mi az igazság. Ebbe az egyház ne nagyon szóljon bele a szószérkől, főleg ne elvakultan csak az egyik (szerintem téves álláspontra helyezkedő) oldal mellett.

A másik az ősmagyarkodó, sámánkodó szittyakeresztény réteg. Őket úgy nem lehet megtéríteni, hogy állandóan azt üzengetik nekik, hogy hülyék vagytok, ha a középkor lenne máglyán égetnénk meg titeket. Ezzel csak az ellentétet szítják. El kell menni közéjük, megpróbálni megérteni őket, beszélgetni velük és nyitottnak lenni feléjük. Megjelenésük egy JOGOS kritika az egyház tevékenysége felé (pont olyan mint a gárda megjelenése a a rendőrség felé), amin változtatni kell. Sajnos a változásnak még csak a csíráját sem látni. :( A százezredik zsidóktól bocsánatkérő levél helyett talán valami mást is kellene már csinálni...

Barna 2009. november 20. 9:12:55

„Félelmetesen ostoba és primitív cikk. ”
Az a jó, hogy az előző posztnál meg ilyet szólt az egyik kommentelő:
„Okosan gondolkodik a szerző. (...) A cikk írója okos.”

Micsoda szélsőségek megférhetnek egy szerzőben!

Mindenesetre annyit hozzátennék, hogy történeti szempontból az az állítás, hogy „Csak kárt okozott a szittya-legenda” nem állja meg a helyét, ez a része jogos. Ha lesz időm, írok erről a hétvégén bővebben.

Tóth Gergely 2009. november 20. 21:03:34

Szerintem, te, Xxx vagy félelmetesen ostoba és primitív! Nem csoda, hogy nem mered odaírni a neved, pedig azt kértük!
A pürpöki körlevelet és Papp Lajos választ ismerjük, az előbbivel egyetértünk, de még inkább a Papp Lajos válaszra adott válasszal!

Bethlenfalvy Gábor 2009. november 21. 17:36:50

„Közhelypuffogtatás”. Hm. Tulajdonképpen örülök az észrevételnek; ennek a blognak egyik fő célja éppen - mondjuk így: - a közhelyekben rejlő igazságok felfedezése.

„Ostoba és primitív.” Hm. Bizonyára észrevette a t. hozzászóló, hogy a cikk legalább 80 százaléka más szerzők tartalmi idézéséből áll. Gyakorlatilag több történészprofesszort is sikerült egyetlen mondattal lehülyéznie. Persze lehet, hogy „xxx” okosabb, mint Romsics, Andrásfalvy és Ormos együttvéve. De nem valószínű.

„A szittyák rokonai vagyunk.” Hm. Ugye nem gondoljuk komolyan, hogy a ma Magyarországon élő népességet a szittyák vérrokonának lehetne tekinteni? Sokkal több germán, szláv és egyéb vér folyik az ereinkben, mint szittya. Bizony, a t. hozzászólókéban is.

xxx 2009. november 21. 19:59:00

Kedves Tóth Gergely! A nevem Pozsonyi Pál, ha érdekli még más adatom is kérem szóljon, azt is megadom. Szerintem mondandóm szempontjából teljesen lényegtelen, hogy hívnak.

Tisztelt Bethlenfalvy Úr!

Elnézést kérek a kirohanásomért, a 2. hozzászólásomban már próbáltam finomabb lenni, de sajnos mindig elkap a hév a témával kapcsolatban. Igen, észrevettem, hogy kik írták. Csak Max Planckot tudom idézni:

„Valamely új tudományos igazság nem úgy szokott győzelemre jutni, hogy az ellenfelek meggyőznek és kijelentik, hogy megtértek, hanem inkább úgy, hogy az ellenfelek lassanként kihalnak és a felnövekvő nemzedék már eleve hozzászokik az igazsághoz”

Ezek az emberek nem hülyék, de hülyeségeket mondhatnak. Ők ebben a szellemben nevelkedtek, ezt tanulták, ezt mondják vissza. Lenin, vagy Hitler sem volt hülye, de attól még beszélhettek ostobaságokat. (Nehogy azt hozzák ki ebből a mondatból, hogy hozzájuk hasonlítom a fenti történészeket!) Hogy a szittya-legenda kárt okozott volna pedig félelmetesen ostoba dolog és nemzetellenes, nem tudok mást mondani.

„A szittyák rokonai vagyunk.” Ha már genetika, akkor az úgynevezett finnugor népekkel a rokonságunk genetikailag megközelítőleg 0, úgyhogy a szkíták biztos közelebbi rokonaink. Egyébként szerintem nem csak a gének tesznek valakiket rokonná. Kultúra, hagyomány, történelem, nyelv, vallás, stb. Kicsit bővebben erről elkezdtem egy sorozatot itt:

kkbk.blog.hu/2009/11/02/valasz_58

Remélhetőleg be is fogom tudni fejezni. Érdemes beleolvasni. Szerintem.

R 2009. november 24. 15:04:37

Kedves xxx, akarom mondani Pozsonyi Pál!

Mit értesz a Katolikus Egyház rosszul felfogott érdekének??

Tisztelem és szeretem Papp Lajos professzor urat, de nem értem, hol lát „máglyát” a körlevélben. Szerintem a „pásztorokat” a nyáj szeretete vezérelte.

A Katolikus Egyház magyar püspökei észrevettek egy valós veszélyt és reagáltak is rá. A hívőknek írták a körlevelet, mert vannak olyan templomba járó, maguk magyarságára büszke hívő emberek, akiket megtévesztettek magyarségtudatukban. Erre hívják fel a figyelmet püspökatyáink! Attól, hogy büszkék vagyunk magyarságunkra, nem kell új ideológiákat kitalálni (- pl pártus Jézus elmélet, sámán szertartások, napimádat, stb.). Ábrázolhatjuk akár magyar juhászként Jézust, ahogy pl van néger, meg mexikói Jézus ábrázolás is, de ez azt kell jelentse, hogy magunkénak érezzük. A mi népünket is meghívja az üdvösségre.
Az első az, hogy keresztények vagyunk. Mit ér az, milyen dicső a néped történelme, ha nem hiszel Isten Fiában, aki történetesen zsidó (és nem pártus, nem magyar, nem germán, nem indián, zsidó!) anyától született!?
„Aki a Fiúban hisz, annak örök élete van, aki pedig nem hisz a Fiúban, nem látja meg az életet..” (Ján 3,36)

És jól mondtad, a vallás is rokonná tesz. Egyek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. (Gal 3,28).

Egyéb iránt egy kedves barátom szerint minden történész, akár akadémista is, jópár pálinka után elismeri, mi az a biztos lelet, ami igazolja, hogy egy feltárt sír honfoglalás kori-e: a mellkereszt.

Nyné Vas Rita


xxx 2009. november 25. 23:31:11

Kedves R, akarom mondani Nyné Vas Rita! ;)

„Mit értesz a Katolikus Egyház rosszul felfogott érdekének??”

Több dolgot is annak tartok:

1. A katolikus egyház felső rétege politikusokkal és pénzemberekkel parolázik. Kapcsolatuk a néppel a nullához közelít. Ráadásul Békepapok, vagy békepapok utódai. Tökéletesen alkalmatlanok feladatuk betöltésre. (II. József óta lett ilyen rossz a helyzet, a kommunizmus csak rontott rajta.) Ahelyett, hogy a híveikkel foglalkoznának azt hiszeik, hogy az a fontos az egyháznak, ha jó befektetéseket, borospincéket, meg kapcsolatokat eszközölnek, akkor minden rendben lesz. Közben értelmetlen plakátkampányokon és félgyenge városmissziókon kívül semmit nem csinálnak a nép térítése érdekében. (Magyarország missziós terület!) A cigányság térítéséről ne is beszéljünk! Micsoda csodákat lehetne ott elérni néhány luxusautó vagy borospince árából!

2. Ez a valós veszély egy jogos kritika. A katolikus egyház sokszor nem Magyarország érdekei szerint cselekedett, hanem a Vatikán érdekeit nézte. Egy nemzetibb egyházzal az ország sokkal jobban járna. Ehelyett liberális, szabadkőműves had ne folytassam milyen egyházunk van.

3. A többi vallás felé nyitni kell, nem elzárkózni előlük. A honfoglaló magyarok hitvilágát nagyon rosszul vizsgálják, mivel eddig csak úgy álltak hozzá, hogy ami keresztény elem belőle, azt kivették, mivel a Szent Istváni térítés előtt itt nem lehetett kereszténység, holott amit írsz, az teljesen igaz:

„Egyéb iránt egy kedves barátom szerint minden történész, akár akadémista is, jópár pálinka után elismeri, mi az a biztos lelet, ami igazolja, hogy egy feltárt sír honfoglalás kori-e: a mellkereszt.”

Sokkal több a közös pont, mint gondolnák. Nem elvetni kellene ezeket a sámános ősmagyarkodókat, hanem megpróbálni szót érteni velük és nyitni ebbe az irányba. MÉRTÉKKEL! De nyitni kell ebbe az irányba. Nem körlevelekben összemosni ezt a vonalat olyan irányvonalakkal, amelyeknél mindennél messzebb állnak.

Az újszövetségben pedig nincsen benne az, hogy Szűz Mária honnan származik. Így nem tudhatjuk Jézus Krisztus milyen földi ősökkel rendelkezik. Lehetett akár zsidó is. De nem biztos. Ez nem tény.

xxx 2009. november 25. 23:32:50

Elnézést az összevissza fogalmazásért, nagyon fáradt vagyok.

pentele 2009. november 26. 13:33:36

Az újszövetségben pedig nincsen benne az, hogy Szűz Mária honnan származik"
elnézést, ha így nem is, de nyilvánvaló, hogy zsidó származású-hiszen Erzsébet és Zakariás rokona-Erzsébetnek valószinűleg unokahuga. Mint az Lukács leírja, Erzsébet Áron leányai közül származott, Zakariás pedig Abia osztályából való pap.
tehát Szűz Mária zsidó származású- így Jézus is.
azonkívül megtartják a törvényeket, felzarándokolnak a Templomba, Jézust körülmetélték, stb stb-nyilván zsidó volt

xxx 2009. november 26. 18:28:25

Kedves pentele!

Van egy olyan népesség Izraelben, amelyiket úgy hívnak, hogy szamaritánusok, akik zsidó vallásúak, mert felvették a zsidó vallást, vagy vegyesházasságból születtek, de mivel az anyjuk nem zsidó, nem ismerték el őket a zsidók zsidónak. Jézust rendszeresen ezzel vádolják a zsidók:

„Felelének azért a zsidók és mondának néki: Nem jól mondjuk-é mi, hogy te Samaritánus vagy, és ördög van benned?” (János 8; 48)

Mivel nincsen egyértelmű leírás Szűz Máriáról és mivel Izrael abban a korban nagyon vegyes lakosságú terület volt (Galilea neve is: גְּלִיל - הַגּוׁיִם; lit:Glil HaGoyim arra utal, hogy ott gójok laktak, nem véletlenül fogadták szkeptikusan a Galileából származott Názáreti Jézust - „Jöhet-e bármi jó Názáretből?”), könnyen elképzelhető a vegyes házasság. De ezt nem tudhatjuk. Annyit biztosan tudhatunk, hogy nem Dávid házából származott.

Bethlenfalvy Gábor 2009. november 26. 20:59:36

Némileg elkanyarodott a vita a szittyáktól és a magyaroktól... Nem biztos, hogy ez baj, csak szólok.

kötelező 2009. november 27. 13:49:03

Ha békét akarsz, készülj a háborúra...

Valószínűleg ezért is volt fontos, hogy magunkat harcias népként mutattuk be a környezetünknek.

Ma nincs hadseregünk, kb. 5-6000 fő harcra fogható katonánk van az afganisztáni kontingensen kívül, meg is látszik, hogy mi mindent meg mernek tenni a magyarok ellen Szlovákiában, Ukrajnában, Erdélyben vagy éppen Szerbiában.

Tóth Gergely 2009. december 3. 21:16:57

Kedves Pál!
Elnézést a múltkori leostobázásért, utólag megbántam.
A Szűz Mária származási vitához csak annyit tennék hozzá, hogy tudomásom szerint akkoriban nem volt szokás feljegyezni a nők családfáját.
Viszont: Dávid házából származó férfi csak Dávid házából származó nőt vehetett feleségül. Szamaritánust meg végképp nem.
De mélyebbre ásnék eggyel: én nem vagyok zsidó, de kérdezem, miért olyan botrány a Papp Lajos követőknek, hogy Istenünk fia éppen zsidó családban öltött testet? (Ezt most nagyon őszintén és komolyan kérdezem, nem kötekedésből!)

Nuvanda 2009. december 8. 9:00:54

Néhány pontosítás.
1. A szamaritánusok nem vették fel a zsidó vallást, hanem megtartották eredeti szír-arám hitüket, amelybe beleillesztették Mózes öt könyvét. Ezért metélkedtek körül. Szamaritánusok ma is vannak Izraelben, azonban elhatárolódnak a zsidóktól, olyannyira, hogy Cisz-Jordániában laknak, ami szinte négyzetméterre megegyezik az egykori Szamaria területével.
2. Két evangéliumban is találunk leszármazási táblát, az egyik (most lusta vagyok utánanézni, hogy melyikben) Jézus apai ágát írja le, a másik az anyai ágat. Mindkettő alapján teljesen egyértelmű, hogy Jézus Dávid házából való zsidó. Már amennyiben törődünjk egy kicsit is a Bibliával...
3. A szittya műlttal nincs mit tenni, az van, akár tetszik, akár nem. Ráadásul néplélektani szempontból szükségünk van valamilyen harcias, dicsőséges és félelmetes hírű imidzsre, hogy valahogy fel tudjuk dolgozni a rajtunk esett és folyamatosan eső sérelmeket, a tehetetlenségünket és azt, hogy Mátyás király kora óta össze-vissza ténfergünk a történelem színpadán, néha eltaláljuk, mit kell tennünk, de sokkal többször nem. Hiányzik a tudatosság, a látás, a stratégiai érzék, és amíg nincs, kell a szittya múlt a túléléshez. Ám azonban az élet több, mint a túlélés.

xxx 2009. december 9. 22:24:55

Tisztelt Nuvanda!

1. Én úgy tudom, a szamaritánusok magukat fogadják el az igaz hit őrzőinek, csakis és kizárólag Mózes öt könyvét fogadják el és tartják be, még szigorúbban, mint az ortodox zsidók, semmi mást. Szír-arám hitről nem tudok, de lehetséges.

2. Itt minden bizonnyal tévedni tetszik. Máté és Lukács evangéliuma írja le Jézus családfáját (jelentős eltéréssel, az Lukácsé ugyanis 14 generációval több, mint a másik), de mindegyik csak az apai ágat! Máriáét egyik sem közli.

3. Ezzel teljesen egyetértek

xxx 2009. december 9. 22:48:13

Kedves Tóth Gergely!

Semmi gond, én is sokszor olyanra ragadtatom magam, amit később megbánok, bárkivel előfordulhat, főleg ilyen kényes témák esetén.

Hát, hogy ki mit tehetett meg nem tehetett abban nem tudok nyilatkozni, bizonyítékunk nincsen, mindenesetre Erzsébet és Zakariás sem egy törzsből házasodtak, pedig úgy tudom nekik is úgy illett volna. Bizonyítékunk nincsen Máriára, csak találgathatunk.

Én nem vagyok Papp Lajos követője, sőt senkié sem, ezért csak a magam nevében beszélhetek. Személy szerint az egész ószövetséget, úgy ahogy van nem tartom hitelesebbnek. Hogy kicsit a témához is kapcsolódjunk: ha az ószövetség történetileg csak tized olyan hiteles lenne mint bármelyik magyar krónika, a zsidók a seggüket vernék a falhoz örömükben. De ez nem így van. Az a kevés pedig, ami a modern forráskritika eszközeivel leellenőrizhető belőle nagyrészt átvétel az egyiptomiaktól, sumeroktól, babiloniaktól, kánaánitáktól, stb. Szerintem, az ószövetség nem más, mint az ókori keleti bölcsesség leszűrődése zsidó szemüvegen keresztül.

Ami ebben a szemüvegben nekem nem tetszik, az az, hogy mindent úgy állít be, hogy van egy kiválasztott nép, mely különb, mint a többi (mondhatnám „Herrenvolk”), és ennek a népnek, egy bizonyos istenére hivatkozva bármit meg lehet(ett) tenni (népeket kiirtani, világuralomra törni, stb.), a többiek pedig arra valók, hogy őket szolgálják.

Az én olvasatomban Jézus Krisztus azért jött el, hogy ezt a hamis beidegződést törölje az agyukból, és csak annyit hivatkozott az ószövetségre, amennyi feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy ne kövezzék meg azonnal (mellesleg többször megpróbálták, csak mivel „nem jött még el az idő”, nem jártak sikerrel). (Vannak az ószövetségben is isteni eredetű részek, de nagyon kevés.) Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek, mondta. Ezek szerint a földön a legbetegebb lelkületű nép, a zsidók (voltak), ha hozzájuk jött el. Legalábbis én így látom.

Ebből kifolyólag, (mivel szimbolikus jelentőséget tulajdonítok Jézus Krisztus földi megtestesülésének), nem mindegy számomra, hogy zsidó, vagy sem. Ha zsidó volt, akkor sem fogom magam tökön bökni, de szerintem úgy a legkorrektebb, hogy nem lehet kideríteni, milyen földi génekkel rendelkezik, így senki sem sajátíthatja ki (sem a magyarok, sem a románok, sem a zsidók, sem a germánok, sem más).

Érdekesség képen említem meg zárás gyanánt, hogyha a torinói leplet elfogadjuk hitelesnek, azon antropológiailag nem egy semita, hanem egy kaukázusi embertípus arca látható...

xxx 2009. december 9. 22:50:34

Korrekció: Az ószövetséget nem tartom hitelesnek.

Nuvanda 2009. december 10. 18:10:46

Kedves XXX!

1. Szamaritánusok. A szamaritánusok eredetileg az Asszírok által Szíriából betelepített arám nyelvű népek voltak, akiket a fogságba hurcolt Izraeliek helyére hoztak. Izraelben azonban megismerkedtek Mózes 5 könyvével, és sokan közülük elfogadták az abban leírtakat. Ennyiben Önnek igaza van.

2. A két nemzetségtáblázat olyannyira eltér egymástól, hogy két különböző emberé. Az eltérés a Dávid utáni nemzedékben jelentkezik először, Máté Salamon királyhoz vezeti vissza József vérvonalát, Lukács pedig Dávid Nátán nevű fiához vezeti vissza egy másik valaki vérvonalát, akinek szintén fia József. Józsefnek tehát két apja volt: Jákób és Éli. Fura, hogy ezt a genetikai csodát senki soha nem említi... A nemzetségtábla fenti ellentmondását fura módon a Talmud oldja fel, amelyből kiderül, hogy József vér szerinti apja korán meghalt, és egy bizonyos Éli Becalim nevű férfi nevelte fel. Na ez az Éli Becalim történtesen Mária vér szerinti apja. Bizony. Mária József mostohatestvére volt. Így aztán végképp egyértelmű, hogy Mária nemzetségtáblájáról van szó Lukácsnál, akinek apja József (nevelő)apja is volt.

3. Önnek szíve joga hiteltelennek tartani az Ószövetséget. Ám ellenben sem Jézus (lásd „nem azért jöttem, hogy érvénytelenítsem a Törvényt és Prófétákat” - ez így együtt az Ószövetség zsidó megnevezése), sem az apostolok nem értenek egyet Önnel.

Üdv.

xxx 2009. december 10. 23:09:03

Kedved Nuvanda!

Az 1-es és 2-es pont tartalma meghaladja tudásomat, de rendkívül érdekesnek találom állításait. Elárulná hol olvasta vagy hallotta értesüléseit? Szívesen utánajárnék! De feltennék önnek egy kérdést, amit talán meg tud válaszolni, ha már a farizeusok nem tudták:

„41.
Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42.
Mondván: Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
43.
Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
44.
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
45.
Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
46.
És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.” (Máté, 22)

Konkrétan ez érdekelne: „Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?” Tényleg érdekelne magyarázata, mert nekem itt úgy tűnik, mintha a Dávid házából való származás ellen érvelne.

A 3-as ponttal kapcsolatban viszont lennének ellenvetéseim. Én úgy értelmezem az ószövetség és újszövetség alkotta Bibliát, hogy Isten először parancsokat ad a zsidóknak:

Állj bosszút hetedíziglen!
Uralkodj másokon!
Tarts be 6xx törvényt!
Aki ezt nem tartja be azt taszítsátok ki magatok közül és/vagy kövezzétek meg!
Stb.

Ezután elküldi fiát, majd azt mondja általa a zsidóknak:

Ja, hát eddig lehet, hogy ez volt, de akkor most mondok:
Ne bosszút állj hétszer, hanem hetvenszer hétszer bocsáss meg!
Ne uralkodni akarjál és világuralomra törj, hanem légy mindenkinek a szolgája!
A törvényt fölösleges betartani, hiszen nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért!

Itt valami szemmel láthatóan nem stimmel. Isten mond valamit, majd annak utána homlokegyenest ellentmond. (Ha csak egy picit is bele tudjuk képzelni magunkat a zsidók akkori helyzetébe érthetővé válik, hogy megöl(et)ték Jézus Krisztust.) Hogy lehetséges ez? Isten eddig szórakozott a zsidókkal? 1000 éven keresztül betartat velük valamit (mivel ha nem tartották be azonnal mindenféle népeket küld bosszút állni rajtuk), jól beléjük veri, majd utána azt mondja, hogy bocsi, mondok jobbat, ez nem érvényes. Nem áll össze a kép nekem. 3 eset lehetséges szerintem:

Isten összevissza beszél és egymásnak ellentmondó parancsokat ad. Nem tartom valószínűnek.

Jézus nem Isten fia és igaza volt a zsidóknak mikor kivégezt(ett)ék. Még kevésbé tetszik.

Az ószövetséggel nem stimmel valami. Ez a legvalószínűbb, a modern tudomány megállapításai is ezt látszanak alátámasztani, de ha figyelmesen olvassuk Jézus tanítását ő is erre utal a még „elfogadható” határokon belül, például itt:

„ 7. Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
8. Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt. „ (Máté 19)

Ezek szerint „kezdettől fogva” nem úgy volt, ahogyan azt a zsidók mondják, csak Isten szívük keménysége miatt „megengedte” nekik ezt meg azt. Tehát az ószövetség törvényeivel nem hogy „fokozatos kinyilatkoztatás” indult meg, hanem fokozatos hanyatlás, egy ideális állapot helyett rosszabb következett. Az ószövetség maga a hanyatlás. Szerintem méghozzá a legrosszabb fajtája, mint azt fentebb már kifejtettem.

Nuvanda 2009. december 11. 10:13:10

Kedves XXX!

Elsődleges forrásaim: John Bright: Izrael története, a Biblia és a Talmud. Ez utóbbi több mindent elmond Máriáról, Jézus anyjáról, többek között elég meredek dolgokat is, úgyhogy vigyázni kell vele. Amiben a Talmud abszolút megbízható és hiteles: ki kinek a fia, vagy leszármazottja. Erre mindig nagyon kényesek voltak a zsidók, és ma is azok.

Ami az Ószövetség és a hanyatlás kérdéskörét illeti, a baj az, hogy az Önben kialakult kép az Ószövetségről nem magára az Ószövetségre alapszik. A legnagyobb vétkes ebben a Talmud, amely felülírva a Törvényt és Prófétákat (vagyis az Ószövetséget), teljesen megváltoztatta a zsidók élethez való hozzáállását. Ez a talmudi élet- és Istenszemlélet az, ami a mai emberek attitűdjét meghatározza az egész zsidókérdést és „az Ótestamentumi bosszúálló Isten” kérdéskörét illetően. Ezért utaltam arra, hogy milyen fura, hogy éppen az elképesztően Jézus-ellenes Talmud igazolja az evangéliumokbeli nemzetségtábla hitelességét.

De nemcsak legnagyobb, hanem legkisebb vétkes(ek) is van(nak): a helytelen Biblia-magyarázatok, amelyek olykor helytelen Bibliafordításokra alapszanak. Amelyek viszont nem szándékos ferdítések, csak olyan próbálkozások, amelyek egy bizonyos gondolkodásmódot igyekeznek egy másikba átültetni, száműzve az eredeti elgondolást. Legkirívóbb és legdöbbenetesebb példája ennek Izsák feláldozása. Az eredeti héber szövegben teljesen világos: Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy mutassa be neki Izsákot, nem azt, hogy áldozza fel! Azt kérte: emelje fel Izsákot, adja át, engedje át neki (úgy ahogyan Jézust is és minden elsőszülöttet felvittek bemutatni a templomba - ez a szokás éppen innen ered). Ezt azonban Ábrahám félreértette (akkoriban a környező népeknél bevett szokás volt a gyermekáldozat), és amikor tényleg kész volt megtenni, Isten egészen egyszerűen ráordított (az eredeti szövegbeli szó ezt jelenti), hogy hagyja ezt a hülyeséget abba. Ilyen és hasonló félreértések következtében alakult ki az a helytelen kép az Ószövetségről, ami miatt Ön is szenved. Ha megérti, hogy az ószövetségi kegyelmes és szerető Isten ugyanaz, mint az újszövetségi kegyelmes és szerető Isten, okafogyottá válik kérdése Dávid fiáról.

Üdv. Nuvanda

xxx 2009. december 11. 14:07:56

Kedves Nuvanda!

Itt az ideje elolvasnom a Talmudot. Már régóta tervezem, azt hiszem most megérett rá a helyzet. Azzal azért vitatkoznék, hogy a Talmud mennyiben hiteles leszármazási kérdésekben, hiszen például minden (feltételezett) ellenségüket Kám utódai közé soroltak be, akit ugyebár Noé megátkozott (így járt a magyarok ősapja Nimród is). De ez csak egy példa, ha érdekeik úgy kívánták bizony a zsidók azt írtak le, ami nekik kedvezett. Mivel Jézus az ellenségük (volt), lehet a leszármazási vonallal is csínján kell bánni, bár érvelése valóban meggyőzőnek tűnik.

Lehet befolyásolják a helytelen bibliafordítások és a talmud az ítélőképességemet, de az ószövetség istene kezdetben egyáltalán nem az az Isten akiről Jézus beszél. Az idő előrehaladtával finomul az ószövetségi Istenkép, de ne feledjük: A zsidók istene ártatlan elsőszülött egyiptomiakat mészárol le, népeket írt(at) ki és más népek számára uzsorakölcsön adására biztat, mindezt a kiválasztott (?) népe érdekében. A bosszúállás és uralkodás fordítása kétlem, hogy téves lenne. De igaza van, minden fordítás egyben ferdítés is, eredeti nyelven illene olvasni a szentírást, akkor hitelesebb lennék.

Azonban én is ugyanazt a hibát látom önben, amit ön bennem, csak fordított előjellel. Ne az újszövetségből kiindulva próbálja meg értelmezni az ószövetséget, és Jézus tanítását keresni ott is ahol nincsen, hanem egy önálló egységként kezelje, mint ahogy az volt is, az újszövetség megszületése előtt. Ha megpróbál elvonatkoztatni az újszövetségtől és önmagában tekint az ószövetségre akkor eléggé elrejtve találja csak meg benne a kegyelmes és szerető Istent.

Tisztelettel:

xxx

Szittya Fergeteg 2010. augusztus 11. 20:23:04

Ez a cikk teljesen beleillik abba, a fene tudja honnan érkező álértelmiségi áramlatba mely próbálja tagadni a múltunkat. Célja egyértelmű: ne lehessünk büszkék őseinkre, múltunkra. Egyesek tudni vélik honnan érkezik ez a gondolatmocsok (mely veszélyesebb 100 hadseregnél) de csak kevesen merik kimondani, hiszen akkor rögtön megbélyegzésre kerülnek az álértelmiségiek által uralt médiában. Mindenesetre azt talán (még) ki lehet mondani, hogy ez az áramlat nem a magyar nemzet érdekét szolgálja.
Őszintén kívánok minden tisztességes magyar embernek szebb jövőt.

Bethlenfalvy Gábor 2010. augusztus 12. 12:50:06

Kedves Szittya Fergeteg, a te vér szerinti őseid között sokkal több német, szláv stb. van, mint szittya. És az enyéim között is. Meg kellene békélnünk ezzel a tudattal.

dohizoltan 2010. szeptember 25. 23:18:19

kedves xxx
vegigolvastam a beszelgetesuket nuvandaval. orultem h ilyesmikrol is beszelnek meg az magyar emberek.

szemely szerint tobbet olvastam a bibliabol mint a bibliarol es a ket szovetseg kozott nem latok szakadekot. krisztus a bosszuallo istennek a kegyelmi eszkoze, felhatalmazott itelobiraja es egyben iteletvegrehajtoja (foleg a jelenesek konyvebol derul ki amit mellesleg a szeretett apostol, a szeretet apostola, janos irt). egy igazsagos, szereto, kegyelmes, bosszuallo, haragos, gyonged, alazatos... istent ismerek meg benne. ezek a jelzok osszegyeztethetetlenek nalunk embereknel, de o mas, o isten. nincs senki olyan mint o, szamunkra alig felfoghato. de nem errol akartam irni

hogyan lehet david fia, ha ura davidnak? egyszeru. david fia emberkent. mert krisztus ember. david ura istenkent. mert o isten. joval david, abraham, stb elott o mar volt. es o az o uruk es a mi urunk.

ezzel nem a farizeusok allitasat asta ala, hanem probalta felnyitni a csipajukat, vegyek eszre h kivel allnak szembe: nem egyszeru ember, orok isteni szemely o. ezt nem vettek eszre, vagyis eszrevettek de tagadtak, es ezert oltek meg. ok sem tudtak osszeegyeztetni amit istenbol erteni veltek azzal amit krisztus mutatott belole. pedig az oszovetseg krisztus szerint orola szol (rolam tesznek bizonysagot) es nem onmagaban az orokelet kulcsa (abban van a ti orok eletetek) (janos 5:39) isten baranya es juda oroszlanja ugyanaz.

beke

Imi 2011. február 24. 17:39:20

Még jó, hogy a szittyákról szerettem volna olvasni :)

K.J. 2011. február 28. 10:56:57

Legjobb tudomásom szerint az első hiteles népszámlálás Magyarországon a XVIII. sz. végén volt. Szeretném tudni, milyen adatokra, genetikai kutatásokra alapul az az állítás, hogy őseim, őseink között több volt a szláv, germán, stb. mint a „szittya”?

H.Józsi 2011. május 17. 15:25:19

Hű ez mekkora egy baromság!!
Majd pont a habsburgok mondják meg kik vagyunk,voltunk!!

A.N.H. 2011. május 17. 19:16:12

K.J., H.Józsi: Van egy ismerősöm, jól kivehető, orvosilag diagnosztizálható mongolfoltja van. Ám azonban apai részről félig magyar, félig zsidó, anyai részről teljes egészében zsidó. Brian Sykes, tősgyökeres angol úriember, aki az Éva hét leánya című genetikai könyvet írta, genetikailag a Romanov cári dinasztia leszármazottja. Milyen genetika? Hol van a földön tisztavérű nemzet bárhol is? Hiszen magukban a zsidókban is keveredik az összes valahai levantai népség, pedig ők aztán tényleg vigyáztak a keveredésre. Az én ősöm 1635-ben kapott nemesi címet, tehát azelőtt jobbágysorban volt. A jobbágyok nemzetiségi vonatkozásait senki nem tartotta nyilván. Ki tudja, ki, kivel, hol, és milyen vér keveredett? Amennyiben nem tudjátok végigvezetni a színtiszta magyar családfátokat legalább Árpád vezér idejéig, tessék abbahagyni ezt a szittya vér dumát. De még az sem garancia, hiszen már akkor lehetett a családban türk, kazár, normann, ruszics, besenyő, varég, görög, hogy az altáji és kaukázusi népekről már ne is beszéljek. Ma már nem létezik szittya vér, és azt hiszem nagyon jót tett ennek a népnek, hogy ez így alakult. Szerintem pontosan ezért olyan kreatív és szellemes gondolkozású a magyar, mert ennyiféle minden keveredett benne.

B.G. 2011. május 18. 13:23:47

@K.J.
A genetikai kutatások mellőzésével is lehet bizonyos következtetésekre jutni az őseink etnikumáról, ha elkezdjük nézegetni szüleink, nagyszüleink, dédszüleink stb. vezetékneveit. Én pl. olyanokat találok, mint Száhlender, Jummerspach, Genersich, Renner stb. - kétlem, hogy ezek szittyák/ősmagyarok lennének.

Geonczeol Gyula 2011. december 25. 11:46:04

- A magyarság problémája, hogy a habsburgokkal felerosodott az idegen befolyas, ami a magyar nyelv háttérbe szorításával kulonosen a vegyes házassági királyokkal elkezdodott. Sot Géza fejedelemmel, amikor feloldotta az Enns vonalat, ahelyett, hogy megerosítette volna égig éro fallá. Ezért a legkevesebb amit tehetunk, hogy nem mturunk idegen hazugságokat és a jozan értelemre hivatkozással rámutatunk a nyilvánvalora. Az nem számít, hogy ez politikailag „elfogadhatatlan”. A politika elfogadhatatlan az Igazság orok és mindig felbukkan a mélybol.
- Egyáltalán, az egyház szerepe tobb mint káros, és csak vegyuk figyelembe, hogy politikai szervezet, a frankok trojai falova, a rasszista terjeszkedés eszkoze volt. Nem békét hoztak, hanem véres háborukat és pusztulást. Elég végignézni Europa véres kozépkorát.
- Ennek bizonyítéka, hogy az egyház a magyar Nagyboldogasszony hagyományt eltaposta, mert benne van az Izisz hagyomány ôsi és a semita kort megelozo korok tiszta világnézete, amit a jeruzsálemi templom hazug ideologusai megrontottak. Amikor Bosztorpusztán megépult a Nagyboldogasszony Egyház, ki támadta meg vad duhvel? Nos a katolikus egyház. Mert azonnal felismerték a veszélyt, hogy ideologiájuk és kétezer éves hazugságdogmáik megdolnek, ha a magyar nép visszatér az osi Igazság utjára, ami megvolt a sumérban az egyiptomi Izisz hitben Mária Magdolna kiírtott Dél Franciaországi kozosségeiben.
- Maga a szkita kor a Krímben alakult ki, ide menekultek az ozonvíz elol sokan, tehát ez egy tiszta kultura. Nem véletlen a rasszisták duhe, ha a szkítákrol hallanak. Csakhát Kelet kulturái java - részt a szkíta alapokon nyugszanak és ezért a rasszistáknak nyugaton esélye nincs.
- Az ozonvíz szétmenekulo népessége sok kultura szuletését hozta. Igy nem azt kell kérdezni, hogy mennyi szláv és germán vér van a magyarban, hanem azt, hogy mennyi osnépi magyar vér van ezekben az uj, primitív népekben. Nagyon sok.

Gyekenyesi Gyorgy 2012. március 26. 16:00:49

Ezt az egesz blog-post oldalt vegig olvastam, hogy megtudjam hogy all az itthoni velemenynyilvanitasi batorsag is, hogy mennyire ismeri a nep ugy altalaban igaz tortrnelmunk, s vegcelul, hogy hatha tanulok vmit. Kimondottan komoly vitak folytak itt, nem mint mikor buta kolykok uzengetnek egymasnak mindenfele roviditessel amiket persze az egyszerusitesert de inkabb a nyelvi hianyossagaik miatt hasznalnak. Az itt elhangzott vallasi ellentetek kepviseloi erdekes gondolat meneteket indithattak volna fejemben, ha nem ismertem volna mar amugy is az effele fejtegeteseket, de vegul is volt egy megjegyzes ami szerintem szellemes is, es teljesen eltalalta az igazsagot is, meghozza meg sikerult is alatamasztania sajat maskor mar ismeretsegi korokon belul
kimondott erveleseim. Ez a kijelentes megpedig a Kurta Betyare volt amit megtalalni
Nov 19, 2009, 10:18-nal.

Szilágyi Csaba 2012. július 26. 5:10:48

„A kérdéskör tisztázásához érdemes föllapoznunk azt a tanulmánykötetet, amelyet 2005-ben adott ki a Habsburg Történeti Intézet és a Rubicon Kiadó”

Nos testvéreim, mint tudjuk a habsburgok mindig jót kívántak a nemzetünknek. Mindig.
Szerintem nem ártana utánanézni kik pénzelik a habsburg történeti intézetet és a rubikont. Meddő parttalan vitáknak nincs értelme.
Szerintem nem szükséges komolyan venni az efféle cikkeket, meg felidegesíteni magunkat rajta. Azt hisz a külvilág amit akar, de mi csak jobban tudjuk:D Ha már rólunk van szó....
Az Atyában élek és az Atya él bennem.
Nem érdekel mit mondanak mások, én tudom ki az Atya és tudom ki vagyok én.
Születtem szittya előkelőnek.

Bethlenfalvy Gábor már ha ez az igazi neved. Testvérem régen az ilyeneket mint te árulónak neveztük és megkértük, hogy hagyják el őseink földjét. Én most is erre kérlek.
Békesség

Szilágyi Csaba

Geonczeol Gyula 2013. március 6. 18:46:59

Bethlenfalvi urnak uzenem, hogy a sajat ereit vizsgalja es hagyjon minket beken az I. vilaghaborus panszlav, versailles-i propagandaval. Amit allit mikrobiologiailag kulonben is keptelenseg, mert ha egy kisebbseg beolvad a tobbsegbe, akkor lassan a tobbsegben eltunik versegileg is. Tessek megnezni a nemesiteseket. Pl. lovaknal. Ugyanaz. Ezert a magyar elem mindig tobbsegbe kerul es igy lesz mindig, amig a Karpat medence kozepet uraljuk. A Habsburgok 400 even at gyalaztak bennunket a vilagban a birodalmi koveteik reven. Az o hazugsagaikat vedelmezni „tudomanyra” hivatkozva egyszeruen egy kiirtando, fajgyulolettol csopogo gaztett. A papa pl. Rakocziek ellen allast foglalt a habsburgok vedelmeben. Mi jogon avatkozott bele? Mert pangerman, elfogult frank befolyas alatt allt? Na es mi van a Geza fejedelemnek tett igereteikkel, amivel Geza eppen a frankok ellen vedte meg az arulo romai egyhazat? Amit muvelnek kozonseges fajgyulolet. A panszlavizmust pedig maguk a Habsburgok fejlesztettek ki a pangermanizmus alapjan. A szkitasag a Fekete to feltoltodese utan alakul ki. A Fekete to a Boszporusz attorese utan toltodik fel Kr. e. 5600 korul, egy kisebb jegkorszak utan kb. ezer evvel,. A menekulok eszakon a Krim felszigeten es a tenger keleti oldalain alakitjak ki a maradvanyokbol a szkita kulturat. Delen a mada-medek, akikbol a sumerok kivalnak es del fele haladnak, de ide tartoznak a kanaanita nepek is ha tetszik, ha nem. A Karpat medence regi kapcsolatban all arany es ezust banyai reven a Fekete to kulturajaval es a Tordos - Vinca nepe a Fekete to feltoltodesekor bemenekul a Karpat Medencebe. Ezert legerosebben a Vaskapu felett talalni oket a to feltoltodeset kovetoen - lasd Gordon Childe-t es Torma Zsofiat. Ok a pannonok, mada, fekete magyar nepek. Mindig a Karpat medenceben laktak es a neolitikumban ok az elso foldmuvelok, nagyallattenyesztok. A vilag csak tanulhat ebbol az osi kultorabol, amely 9 ezer evvel ezelott mar tejivo volt. Pl., szemben a barbarokkal az Alpok folott. Ideje lenne leszallni az eszaki, indoeuropai hazug es primitiv fajgyuloletbol a valodi vilagba.

Horváth Csaba 2014. május 4. 15:04:35

Valóban értelmetlen és primitív a cikk. Sajnos, ezen felbuzdulva, több magyar ellenes fórumos is fitogtatja „magas”szellemi tudását.

igazmagyar 2014. augusztus 12. 23:29:37

Kiadta a Habsburg Történeti Intézet. Meg korábban azt is, hogy „Írjanak olyan történelmet ezeknek a rebellis magyaroknak, amire nem lehetnek büszkék”. Istenem, honfitársam gondolkozz már. Vagy nálad már sikerült az agymosás? A kedves „sógoraink” a legnagyobb ellenségeink. Nem a románok, nem a szlovákok, hanem az osztrákok.... nem is tudom kik takarítják ki most az összes erdőt Erdélyből... jaaa, hogy ők? Értelem a köbön.... IGAZ történelemtudásról meg ne is beszéljünk... üdv, egy néprjazos.

Petneházy András 2014. augusztus 20. 23:00:53

Kedves Hozzászólók!

Előre szeretném bocsátani, hogy évekkel ezelőtt sajnos, én magam is több áltudományos marhaságot is kritika nélkül benyeltem (köztük természetesen a történelmünkre vonatkozó dolgokat is, annak ellenére, hogy történész végzettséggel rendelkezem). Azóta persze sokkal igényesebb vagyok e téren (is).

Ahhoz, hogy hosszú távon legyen reális esélyünk minél több pontban közös nevezőre jutni, ki kell mondanunk néhány tényt (ezek egy részét nem szívesen írom le, mert nem esik jól, de attól még megkerülhetetlen. Ugyanakkor van olyan is, amit örömmel írok le):

1. A tudományos, és szakmailag megalapozott véleményformálásban sajnos, a közbeszédben „balliberálisnak” nevezett oldal sokkal előrébb jár, mint az ún. „jobboldal”. És ez talán épp a történelemszemléletben a leginkább szembetűnő. Sajnos, ha szkeptikus fórumokat, oldalakat böngészek, mindig azzal találom szembe magam, hogy alig van a szerzők között olyan, aki a nemzeti, keresztény nézetek híve lenne (e téren pl. tanulhatnánk tőlük). Sajnos, a dolgokat egészséges gyanakvással és körültekintéssel kezelők között kevés a keresztény, de annál több az evilági ember. E téren is igaz, hogy a világ fiai a maguk módján okosabbak...

2. A hamis múlt gyártása, a historizálás a világon minden nemzetnél előfordul, de annál a nemzetnél, amelynek viharos a múltja, ott ez sokkal erősebben van jelen. De jobban belegondolva valójában egyetlen nemzetnek sincs szüksége semmiféle, múlthamisító, áltudományos nézetre, anélkül is éppen elég gazdag és színes múltja van. És anélkül is akadnak bőven dicsőséges fejezetek a múltjában. A mi esetünkben ott vannak a honfoglaló magyarok, akiknek a harcmodorára igen nagy kereslet volt a korabeli európai nagyhatalmak uralkodóinál, ha éppen háborúval akartak eldönteni egy vitás kérdést. Ráadásul elődeink szinte minden ütközetet megnyertek, nagyon kevés a vesztes csata, magyar részről. De említhetnénk az Árpád-kort, amiről épp az utóbbi évek régészeti kutatásai során igazolódik be (lásd: bugaci monostor, esztergomi ásatások, stb.), hogy korántsem jellemezte az a fajta elmaradottság, amit 50-60 évvel ezelőtt, az akkori ismeretek fényében feltételeztek erről a korszakról. Sőt... Az Anjou-korról és több későbbi időszakról nem is beszélve. De ha a viharos időszakokat nézzük (tatárjárás, török hódítások, a két világháború, Trianon, kommunizmus), azoknál is elmondható, hogy mindig sikerült talpra állni.
A múlt valóban létező dicsőséges, büszkeségre okot adó korszakait, ahogy az a régészet példája is mutatja, a tudomány és nem az áltudomány segítségével tárható fel. Szent László királyunk arcrekonsrukcióját (és ezzel a legendákban is megemlített, magas, atletikus testalkatának tudományos igazolását) is a valódi tudomány képviselői végezték el.

3. A cikkben is említett „szittya-öntudat” és társai nem oldják meg egyetlen gazdasági és társadalmi problémánkat sem (sem itthon, sem másutt). Köztük a legsúlyosabbat, az évtizedek óta tartó népességfogyást, valamint a határon túli nemzettestvéreink folyamatos térvesztését.

4. Minden állítás, vádaskodás, ami az áltudomány művelőinek körében elhangzik (úgy, mint „múlthamisítás”, „rövid távú érdekek utáni hajsza”, „gyűlölet”, „rosszhiszeműség” „gyávaság”, „túlhaladott nézetek”, stb.), az épp az ilyen „áltudósokra” igaz. A démonizálás, az önfényezés, no meg a fenti, idézőjelbe tett vádak hangoztatása nem éppen keresztény magatartásról árulkodnak, ráadásul kitűnő táptalajt biztosítanak azoknak, akik előszeretettel gúnyolódnak minden kertesztény és nemzeti értéken (lásd: a tudományos igényességben jócskán előttünk járó, keresztény és nemzetellenes nézetek hívei).

Nem akarom ugyanakkor megbántani azokat az olvasókat sem, akik nem a keresztény és nemzeti értékrendet vallják, a fentieket nem ezért írtam. Ha ennek ellenére ezt a hatást váltották ki némelyektől a fenti sorok, azoktól bocsánatot kérek. Csak egy jelenséget, illetve egy-két viselkedést akartam felvázolni, utóbbinál mindig sokkal több és értékesebb az a személy, aki azt a viselkedés jellemez.

A felsorolás természetesen nem teljes, egy-két dolog meg bizonyára alaposabb kifejtésre szorulna, mindezzel együtt is remélem, hogy tudtam adni néhány támpontot a vita helyes mederben tartására való törekvéshez.

Eri 2014. október 28. 21:45:09

De jo nektek.hogy ez a problematok!!

Erdei Gyula 2015. július 8. 14:28:26

Tisztelt hozzászólók! Efféle viták kapcsán eszembe szokott jutni édesapám egyik emlékezetes mondat-részlete, melyet még gyermekkoromban (kb. 10 éves lehettem) mondott: „...azért, mert nemes ember vagyok!” A mondat első része nem maradt meg bennem, mert nem is érdekes. Az érdekessége inkább az, hogy bizton tudom azt, hogy paraszti származású. Egy paraszt hogyan lehet nemes??? Hát kétféleképp. Az egyik, hogy lelkében nemes; a másik, hogy zsigereiben, vagyis génjeiben hordozza az ősiséget. Pár jellemvonása ide kívánkozik bizonyítékul: csendes, bölcs, sokat olvasott, dolgos, kitartó, becsületes, emberséges és diszkrét - nem hiszem, hogy ezeket el lehetne mondani a nyugat-európai nemességről általánosságban. A szittyák nemesek emberek voltak, s lehet, hogy a legősibb nemzet leszármazottai. A szittya genetika olyannyira domináns, hogy felülírja a más népek genetikáját, ha keverednének. Tengernyi sok adat van már (mégtöbb még titokban) a Magyar nép nagyszerű származását bizonyítandó, és minél mélyebbre ásom magamat e témában, annál nagyobb igazolást nyer az a zsigeri érzésem, hogy nemes ember vagyok!!! És nem csak azért, mert édesapám egyszer ilyet mondott, hanem mert egyszerűen érzem. (A nyugati világ meg fogja be a száját és gondolkodjon el a sötét középkoron a gyarmatosításon és az őslakók kiirtásán, stb)

ScottLig 2017. augusztus 27. 14:54:01

Lenovo thinkpad r50 notebook laptop pc series driver update and drivers installation dvd disk

napuame.exblog.jp/26980070/
Spss statistics gradpack for windows 17.0
prephictio.exblog.jp/27075766/
Teacherworks plus texas mathematics grade 5 macmillian mcgraw hill
gmarvero.exblog.jp/27097457/
diotepec.exblog.jp/27058249/
<a href=„http://ciematri.exblog.jp/27069967/”>Hack facebook account 2017 software guide</a>
[url=http://fullibi.exblog.jp/26994034/]Hypersnap 7.24 portable 2017 pc[/url]

ScottLig 2017. augusztus 30. 18:47:01

Dell latitude e6400 xfr driver update and drivers installation dvd disk

gautrepcardty.7m.pl/feqohify/cubase-512-by-maxian-radu-ioan.html
Crystal xcelsius 4.5 pro win nul
blogeltmorform.7m.pl/qihic/flaming-pear-photoshop-plugins-26-of-the-very-best.html
Garmin southeast us inland
luirinap.5v.pl/dufequ/symantec-norton-systemworks-premier-2017.html
franhandsighve.7m.pl/zulenad/bigfish-games-ancient-quest-of-saqqarah-precracked.html
<a href=„http://poiditiba.7m.pl/bifudopa/mcafee-virusscan-enterprise-870i-patch-2-rus.html”>mcafee virusscan enterprise 8.7.0i patch 2 rus</a>
[url=http://lietrichyscen.7m.pl/golofav/the-countess-2017-limited-dvdrip-xvid.html]the countess 2017 limited dvdrip xvid[/url]

RalphFaito 2017. szeptember 7. 18:02:46

can you take cialis with crestor

<a href=„http://cialisxrm.com/”>cialis generic</a>

can you buy cialis over the counter uk

[url=http://cialisxrm.com/]buy generic cialis[/url]

ScottLig 2017. szeptember 8. 4:15:58

Day spa marketing plan plus business plan

neucyme.5v.pl/cobuhoqok/guitar-rock-tour-2-v207-iphone-ipod-touchcorepda-ipad.html
Crm for windows sales pro 5 user for winsbsprem 1.2 win nt license with cd
blogeltmorform.7m.pl/gohabegu/real-hide-ip-4-1-2-6-incl-crack.html
Microsoft streets trips 2016
lietrichyscen.7m.pl/jahot/avg-pct-2017-26-by-rsbanditosoft.html
midhaggfine.7m.pl/mesoh/arial-sound-recorder-v1-6-3.html
<a href=„http://tioxelsbernu.7m.pl/kyziwo/game-prelauncher-326-2017.html”>game prelauncher 3.2.6 2017</a>
[url=http://luirinap.5v.pl/xahyd/vso-software-convertxtodvd-4-1-10-348-cracked-ugldry.html]vso software convertxtodvd 4 1 10 348 cracked ugldry[/url]

ScottLig 2017. szeptember 9. 4:15:47

Microsoft streets and trips 2016 gps

luirinap.5v.pl/sifeq/avast-antivirus-pro-4-working-key.html
Iceland nostalgia kalendra multimedia calendar digital photo theme pack
meltiotethest.7m.pl/kuwefiv/adobe-acrobat-x-v1003-pro.html
Bitdefender internet security 2016 5 pc 1 year
phisembvers.5v.pl/mirasy/instagram-for-windows-full-installer-bestresult.html
rticbiahoacu.7m.pl/byhuh/vir2-instruments-world-impact-global-percussion-vsti.html
<a href=„http://taiprocwhiife.7m.pl/byjypi/resize-pictures-for-command-line-11257.html”>resize pictures for command line 1.1.257</a>
[url=http://blogeltmorform.7m.pl/cezuw/top-paid-android-apps-themes-pack-9-august-2017.html]top paid android apps themes pack 9 august 2017[/url]

ScottLig 2017. szeptember 9. 20:02:48

Hi res air travel icon collection for agendus datebk5 greatdates splashid monthplanner downloadable software

mcinchingraco.7m.pl/zixyfug/rosetta-stone-install-cd-v-2081-french-levels-i-ii.html
Brand new knowledge adventure jumpstart explorers popular high quality modern design beautiful
ticpasybe.7m.pl/jiwag/prayerforself2-database-for-pocket-pc.html
Polish italian italian polish dictionary for se p800
inavgroumof.7m.pl/qarecu/hd-tune-pro-450-by-azjatycki.html
vielitiwas.7m.pl/jopyzam/bucket-list-the-2017-pal-dvden-es-multisubs8.html
<a href=„http://hehibuma.7m.pl/jivija/3com-corp-tc-hiper-trax-redun-sw-kit-3c0504087-00.html”>3com corp tc hiper trax redun sw kit 3c0504087 00</a>
[url=http://tithergunsry.7m.pl/qeqirifiv/d-view-network-management-software.html]d view network management software[/url]

ScottLig 2017. szeptember 10. 18:16:49

Mandrakelinux powerpack 10.0 mandrake linux

https://storify.com/laypocapa/windows-7-theme-for-windows-xp-download
Speak easy reader decline and fall of the roman empire collection
https://storify.com/lingcotaci/kmspico-v9-0-5-20171111-stable-edition
Medical spanish virtual conversationsr language program
https://storify.com/hiholimi/oculus-rift-demos-05-05-2017-to-07-07-2017
https://storify.com/handgeledba/gana-dinero-con-encuestas
<a href=„https://storify.com/isaqvari/winproxy-3-0-jewel-case-10-user”>Winproxy 3.0 jewel case 10 user</a>
[url=https://storify.com/mibakfcenicp/zen-linux-made-by-pclinux]Zen linux made by pclinux[/url]

Matthewsew 2017. szeptember 20. 11:47:54

canada drugs
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>northwest pharmacy</a>
pharmacy price compare
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadapharmacy]canadapharmacy[/url]
canadian pharmacy viagra brand
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacino-500”>ciprofloxacino 500</a>

FelipePheta 2017. szeptember 21. 5:39:42

most reliable canadian pharmacies
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian pharmacy</a>
prescription cost comparison
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metolazone-and-lasix]metolazone and lasix[/url]
canadapharmacyonline.com
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-metoprolol-succinate”>side effects of metoprolol succinate</a>

Matthewsew 2017. szeptember 21. 10:16:03

cheap drugs online
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
cialis online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?diflucan]diflucan[/url]
pharmacies in canada
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?tadalafilo”>tadalafilo</a>

Matthewsew 2017. szeptember 21. 16:23:08

pharmacy prices compare
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian pharmacy</a>
visit poster's website
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-prednisone-in-dogs]side effects of prednisone in dogs[/url]
pain meds online without doctor prescription
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-5-mg”>prednisone 5 mg</a>

Matthewsew 2017. szeptember 22. 0:04:09

canada pharmacy online reviews
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>canadian online pharmacies</a>
canadian pharmacy king
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-furosemide]what is furosemide[/url]
canada online pharmacies
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprololsuccinaat”>metoprololsuccinaat</a>

Matthewsew 2017. szeptember 22. 9:41:12

pharmacy drug store
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/”>northwest pharmacy</a>
medication costs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?levitra-prices]levitra prices[/url]
cialis online
<a href=„http://canadianpharmacyrxbsl.com/?lasix-water-pill”>lasix water pill</a>

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

Leírás

Milyen Magyarország? Milyenek a magyarok? Gondolatok nemzettudatról, országimázsról.

Keresés

Keres

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

IGEN Cikkgyűjtő

© 2008-2017, IGEN